ZAKONODAVSTVO - Hrana

Zakon o hrani

(NN: 81/13)

Zakon o informiranju potrošača o hrani

(NN: 65/13)

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

(NN: 81/13)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

(NN: 81/13)

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

(NN: 39/13)

Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

(NN: 39/13)

Zakon o kontaminantima

(NN: 39/13)

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

(NN: 39/13)

Pravilnik o informiranju potrošača o hrani

(NN: 8/13)

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

(NN: 63/11)

Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

(NN: 48/13)

Pravilnik o mesnim proizvodima

(NN: 131/12)

Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

(NN: 36/13)

Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

(NN: 153/04)

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

(NN: 142/13)

Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu

(NN: 80/07)

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada

(NN: 26/13)

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

(NN: 38/08)

Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

(NN: 43/10)

Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

(NN: 119/07)

Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

(NN: 24/16)

Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla

(NN: 33/12)

Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje

(NN: 118/07)

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

(NN: 79/09)

Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje

(NN: 120/11)

Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

(NN: 99/07)

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

(NN: 26/98)

Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

(NN: 80/10)

Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

(NN: 86/10)

Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla

(NN: 75/09)

Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

(NN: 155/13)

Pravilnik o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

(NN: 61/10)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane

(NN: 120/98)

Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

(NN: 51/15)

Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla

(NN: 79/08)

Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

(NN: 69/15)

Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći

(NN: 130/09)

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla

(NN: 75/09)

Pravilnik o smrznutim desertima

(NN: 20/09)

Pravilnik o pivu

(NN: 142/11)

Pravilnik o soli

(NN: 89/11)

Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

(NN: 90/04)

Pravilnik o pivu i pivu s dodacima

(NN: 42/05)

Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima

(NN: 73/05)

Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

(NN: 88/10)

Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima

(NN: 80/07)

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

(NN: 94/11)

Pravilnik o jestivim uljima i mastima

(NN: 41/12)

Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

(NN: 78/05)

Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

(NN: 146/05)

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima

(NN: 73/05)

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

(NN: 81/13)

Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima

(NN: 73/05)

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

(NN: 48/15)

Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

(NN: 48/15)

Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu

(NN: 13/12)

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

(NN: 29/13)

Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

(NN: 138/12)

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

(NN: 13/13)

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr