Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja

U Narodnim novinama broj 18/13 od 15. veljače 2013., te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br. 35 od 19. veljače 2013., kao i na web stranici Poljoprivredne savjetodavne službe arhiva.savjetodavna.hr objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje te rodiljni i roditeljski dopust i godišnji odmor), za radno mjesto: - stručni savjetnik za računovodstvene poslove, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica.

Opis poslova:

Stručni savjetnik za računovodstvene poslove obavlja složene poslove iz područja računovodstva koji zahtijevaju samostalnost i stručnost u radu, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju za knjiženje, likvidira račune i putne naloge, priprema naloge za plaćanje, prati potraživanja i obveze, vodi analitičke evidencije, obavlja usklađenja otvorenih stavaka, usklađuje stanje glavne knjige sa stanjima analitičke evidencije, vodi propisane poslovne knjige iz djelokruga Odsjeka, prati zakonske propise iz područja računovodstvenog poslovanja, brine o pravodobnom dostavljanju propisanih izvješća iz računovodstvenog poslovanja nadležnim institucijama, sudjeluje u izradi financijskih izvještaja, brine o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Odsjeka, načelnika Odjela, pomoćnika ravnatelja, zamjenika ravnatelja i ravnatelja Službe.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine br. 38/2001, 112/2001, 62/2002, 156/2002, 162/2003, 39/2005, 82/2005,133/2005, 30/2006, 118/2006, 22/2007, 112/2007, 127/2007, 124/2011, 142/2011, 77/2012, 98/2012, 112/2012 i 121/2012).

Testiranje kandidata:

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji nisu zaprimili obavijest da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku. Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Testiranje će se održati u petak, 1. ožujka 2013., s početkom u 10:00 sati u prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zagrebu, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 9, III. kat, u knjižnici.

Testiranje kandidata uključuje pisanje testa iz struke, poznavanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu te razgovor s kandidatom (intervju). Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario više od 50% bodova na testiranju. 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- propisi iz područja proračunskog računovodstva koji se mogu naći na web stranici Ministarstva financija www.mfin.hr 

Način testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđenja identiteta.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet. Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidati će biti pismeno testirani u trajanju od 1 (jedan) sat. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja i razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupa na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat neće se ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

KLASA: 112-01/13-03/12
URBROJ: 367-09-01-13-4
Zagreb, 26. veljače 2013.

Poljoprivredna savjetodavna služba

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr