za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Savjetodavna služba objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu.

KLASA: 321-03/14-01/1
URBROJ: 367-09-14-1
Zagrebu, 24. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 148/2013) te članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu 

 
1. PREDMET POZIVA
Radovi u šumama šumoposjednika:
 1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu,
 2. popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama u, sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe,
 3. prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja,
 4. pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,
 5. sanacija paljevina,
 6. resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik,
 7. rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka,
 8. pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta, i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama,
 9. priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura,
 10. zaštita od štetnih organizama i požara i
 11. sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, UVJETI ZA PODNOŠENJE I PRIORITETI ODABIRA RADOVA

Za ostvarenje prava na sredstva za radove u šumama šumoposjednika podnosi se Zahtjev. Obrazac Zahtjeva dostupan je u svakom područnom uredu Savjetodavne službe ili na web stranici arhiva.savjetodavna.hr.

Da bi šumoposjednik mogao podnijeti zahtjev mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

Prioritet imaju radovi koji su propisani Programima gospodarenja šumoposjednika, a za radove koji nisu propisani prioritet utvrđuje Savjetodavna služba. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga Javnog poziva određen je Godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju iskaznice šumoposjednika ili kopiju Rješenja o upisu u Upisnik šumoposjednika.

4. MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Uredi Savjetodavne službe do 1. listopada 2014. godine, s naznakom „JAVNI POZIV ZA RADOVE U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA ZA 2015. GODINU“.

5. ZAVRŠNA NAPOMENA

Savjetodavna služba zadržava pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te pojašnjenja za osiguranje uvjeta za neometan početak i odvijanje radova.

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Ravnatelj
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.

Prilog: Zahtjev za financiranje radova u šumama šumoposjednika

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr