Očuvanje lokacija zaštićenih ptica

Očuvanje lokacija zaštićenih ptica

Očuvanje lokacija zaštićenih vrsta ptica je važan cilj projekta Natura 2000 kako bi se osiguralo ili ponovno uspostavilo povoljno stanje očuvanosti. Mreža Natura 2000 utemeljena je na zakonodavstvu Europske Unije.

Najvažnije značajke iz Nature 2000 koje se direktno tiču zaštite ptica su :

  • Načelo održivog razvoja
  • Provođenje mjera očuvanja i dugoročan opstanak ciljnih vrsta i stanišnih tipova za pojedino područje;

što podrazumijeva slijedeće:

izbjegavanje štetnih aktivnosti koje mogu ozbiljno zaprijetiti opstanku vrste i stanišnih tipova i poduzimanje mjera koje će održati ili obnoviti stanje vrsta i stanišnih tipova u povoljnom stanju očuvanosti u njihovom prirodnom arealu.

Mrežu Nature 2000 čine područja važna za zajednicu koja su navedena u Direktivi o staništima i područja posebne zaštite navedena u Direktivi o pticama.

Direktiva o pticama ima cilj zaštititi divlje ptice i njihova staništa diljem Europe. Ograničava djelatnosti poput držanja i prodaje divljih ptica, te uvodi zakonske mehanizme za regulaciju aktivnosti poput lova, da bi se osigurala održivost. Zahtijeva od svih zemalja članica Europske Unije da utvrde najvažnija područja za 194 ugrožene vrste, kao i ptice selice; posebno vodeći računa o močvarnim područjima od međunarodne važnosti.

Direktiva o zaštiti ptica obuhvaća zaštitu, upravljanje i kontrolu nad vrstama, kao i očuvanje svih vrsta ptica, te njihovih jaja, gnijezda i staništa. Neke od najugroženijih vrsta koje se nalaze u našim šumama su crvenoglavi dijetlić, koji pripada skupini ptica dupljašica, crna roda, tetrijeb gluhan i orao štekavac.

Jedna od zaštićenih vrsta ptica iz Nature 2000 je crvenoglavi dijetlić, koji živi u bjelogoričnim šumama u kojima prevladavaju stari hrastovi, grab i brijest. Hrani se kukcima i ličinkama, pa je raznolika struktura šume ključna za opstanak, kao i velik broj starih, mrtvih i odumirućih stabala, jer su za izradu duplji potrebna trula stabla.

Slika 1: crvenoglavi dijetlić/internet

Rijetka vrsta ptica je i orao štekavac, koji se obično zadržava uz jezera, rijeke i obalna područja zbog ribe. Orlovi grade gnijezda u krošnjama visokog drveća, najčešće hrasta i jasena. Parovi godinama koriste ista gnijezda za podizanje mladunaca. Jako su osjetljivi na ometanje, zbog čega su pod strogom zaštitom. Ugrožavaju ih ljudske aktivnosti poput isušivanja vodenih područja, sječe šuma, krivolova i onečišćenja.

Slika 2: orao štekavac/internet

Na rubu izumiranja je i tetrijeb gluhan, a najvjerojatniji uzroci ugroženosti su uređivanje šuma, krivolov, te povećanje broja divljih svinja zbog pretjeranog prihranjivanja; povećan broj divljih svinja dovodi do smrtnosti mladih jedinki jer se tetrijeb gnijezdi na tlu.

Slika 3 : tetrijeb gluhan/Internet

U ugrožene vrste spada i crna roda, ptica selica koja se gnijezdi u Europi. Crne rode prave gnijezda u rašljama visokog drveća ili pri samom vrhu, da bi bila nepristupačnija, najčešće u starim hrastovim šumama u neposrednoj blizini močvara, gdje se legu, zadržavaju i hrane.

Slika 4: crna roda/internet

U svakodnevno upravljanje šumama potrebno je ugraditi i provoditi mjere zaštite ugroženih vrsta u postojeću praksu gospodarenja. To se može postići jednostavnim mjerama poput ostavljanja veće količine odumrlog drveća na tlu, uklanjanjem neautohtonog drveća i obnavljanjem prirodne šumske strukture sastavljene od drveća autohtonih vrsta, različitih dimenzija i starosti.

Sve aktivnosti trebaju se provoditi na održiv način, tako da ne utječu na prisutne rijetke vrste i staništa.

Literatura:

Natura 2000 i šumarstvo u Hrvatskoj- brošura DZZP
Wikipedia
Lonsko-polje.com

Iva Pavlović, dipl. ing. šum.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr