Preporuka o načinu držanja životinja u zatvorenom zbog velikog snijega i niskih temperatura

Preporuka o načinu držanja životinja u zatvorenom zbog velikog snijega i niskih temperatura

Ekstremno niske temperature, čak do -20 ⁰C, te velike količine snijega i leda uvjetovale su da stada krava, ovaca i koza sa krških pašnjaka i livada obavezno treba smjestiti u zaštićene prostore gdje bi naši stočari morali osigurati provedbu pravila višestruke sukladnosti uz naglasak na provedbi standarda o dobrobiti životinja čija je obaveza u primjeni od 01. siječnja 2018. god.

Nažalost za ovakve zimske uvjete većina stočara Dalmacije i Like nije pripravna i njihovi objekti za držanje životinja ne udovoljavaju svim zahtjevima smještaja i hranidbe po načelima dobrobiti životinja.

Najčešće su prostori za smještaj skučeni, nedovoljnih podnih površina, malih visina sa nedovoljno svijetlih otvora i lošom ventilacijom u kojima se zbog toga nakuplja velika količina prašine i štetnih plinova.

U takvim uvjetima učestala je pojava najčešće bolesti dišnog sustava koje kod neuhranjenih i kondicijski loših životinja često imaju i smrtni ishod.

Hranidba je uglavnom nedostatna i zasnovana na relativno lošem livadnom sijenu koje ne zadovoljava ni uzdržne potrebe životinja, a posebno treba naglasiti da su uzdržne potrebe na hrani povećane zbog pojačanog gubitka tjelesne topline.

Osiguranje pitke vode za životinje je otežano, sa naglaskom da snijeg i led nisu dostatni za podmirenje potreba za vodom.

U nastambama za životinje trebalo bi osigurati:

  • dovoljno smještajnog prostora u skladu sa njenim fiziološkim i etološkim potrebama posebno za vezane životinje da mogu nesmetano leći, ležati i ustati se
  • podovi bi trebali biti nastrti suhom slamom ili piljevinom
  • nužno je češće provjetravanje objekata radi uklanjanja prašine i štetnih plinova
  • dovoljno prirodnog dnevnog svjetla, a ako nije dostupno osigurati umjetno osvjetljenje
  • osigurati dovoljnu količinu hrane (livadno sjeno po volji) uz dodatak koncentriranih krmiva koja za preživače trebaju biti prekrupljena
  • dostatne količine svježe vode
  • primjenjivati i sve ostale postupke da se životinjama umanji mogućnost ozljede i patnje

 

Žarko Lovrinov dipl. ing
e-mail: zarko.lovrinov@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr