Korištenje soje na poljoprivrednom gospodarstvu

Korištenje soje na poljoprivrednom gospodarstvu

Da bi zadovoljila uvjete ostvarivanja prava na zeleno plaćanje, mnoga poljoprivredna gospodarstva koja nisu do sada sijala soju, zasijala su proljetos ovu uljaricu.

Soja je vrijedno proteinsko krmivo. Po sadržaju bjelančevina, vitamina i aminokiselina je nezamjenjiva.

Zrno soje u prosjeku sadrži 38 % bjelančevina, 20 % ulja, više od 30 % različitih ugljikohidrata, vitamina i minerala.

U sirovom obliku sadrži i štetne tvari ureazu i tripsin. Njihova prisutnost zaustavlja aktivnost enzima koji učestvuju u probavi preživača. Da bismo je koristiti kao stočnu hranu potrebno ju je termički obraditi bilo tostiranjem, ekstrudiranjem ili kuhanjem. U procesu ekstrudiranja zrno soje se usitnjava i zagrijava do temperature 120-135 0C najduže pola sata ovisno u tehnologiji prženja. U procesu tostiranja visokim temperaturama  prženjem inaktivira se nepovoljno djelovanje ureaze i tripsina. Tako prerađena soja pogodna je za hranidbu nepreživača: svinja i peradi.

Za preživače se u hranidbi može koristiti i neprerađeno zrno soje, ali pri tome trebamo biti pažljivi. Provedeni pokusi su dokazali da količina od 2 kg na dan u obroku krava ne izaziva nikakve probavne smetnje. U obroku pri tome ne smije biti dodana urea. Ako se čuva duže vrijeme, mljeveno zrno soje može se užegnuti pa ga takvo ne treba čuvati dulje od 4-5 dana.

Soja se može koristiti i za zelenu krmu ili silažu u smjesi sa kukuruzom. U silaži sa kukuruzom podiže sadržaj proteina i njihovih aminokiselina u siliranoj masi.

Soja se u hranidbi stoke najčešće koristi u obliku sojine sačme ili pogače koje su nusprodukti prehrambene industrije. Sadržaj proteina u njima je oko 40 % i ovako prerađena ne izaziva probleme u ishrani stoke na gospodarstvu pa je i najprihvatljivija za sastavljanje obroka.

Soja kao kultura ima pozitivan utjecaj na fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Na korijenu soje u tlu povoljne pH vrijednost formiraju se kvržice u kojima se nalaze bakterije koje vežu dušik iz zraka. U gustom sklop, ako je namijenjena proizvodnji zelene mase povoljno djeluje na suzbijanje korova. Soja je odlična predkultura za sve ratarske kulture, izuzev mahunarki.

Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr.
rukovoditeljica Podružnica

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr