Održivo gospodarenje šumama - Sadržaj tečaja

SADRŽAJ TEČAJA:

I MODUL - OSNOVNI POJMOVI U ŠUMARSTVU

 • Što je šuma, podjela šuma prema namjeni, površine pod šumama u RH
 • Bioraznolikost i općekorisne funkcije šuma
 • Aktualnosti zakonodavstva vezanog za šumarstvo

II MODUL – UZGAJANJE ŠUMA I PROGRAMI GOSPODARENJA

 • Podjela šuma po namjeni i načinu gospodarenja,
 • Planovi u šumarstvu - Programi gospodarenja
 • Što je održivo gospodarenje šumom
 • Vrste šumskih zajednica, glavne vrste drveća (specijalni dio, prema lokaciji na kojoj se predavanje vrši)
 • Uzgajanje šuma – kada i na koji način se osnovni radovi izvode
 • Doznaka stabala, procedura, postupci

III MODUL  - ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA

 • Organizacija radilišta, obilježavanje granica
 • Izvođenje sječe,  sigurnost rada u šumi, licencirani izvođači
 • Popratnica za drvnu masu
 • Šumski red

Predviđeno trajanje tečaja: 4 sata.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr