Mjera 10 i 11 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - M10

Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene pod oznakom M10 čini jednu od mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Aktivni poljoprivrednici uz ostvarivanje izravne potpora, mogu koristiti dodatno i potporu za M10. Aktivni su oni poljoprivrednici čija su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, i koji obavljaju poljoprivredne aktivnosti: proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, mužnju, uzgoj rasplodnih životinja i držanje stoke ili održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade. Zahtjev za potporu M10 podnosi se svake godine na jedinstvenom zahtjevu zajedno sa zahtjevom za ostvarivanje izravne potpore.

Poljoprivrednici su obvezni u periodu od pet godina poštivati propisane zahtjeve na osnovu dobrovoljnog korištenja M10 Poljoprivreda okoliš i klimatske promjene. Propisani zahtjevi definirani su za svaku pojedinu operaciju unutar M10. Zbog propisanog perioda korištenja M10, poljoprivrednici mogu početi koristiti ovu mjeru najkasnije 2019. godine, jer su financijska sredstva za provođenje Programa ruralnog razvoja osigurana su do 2023 godine.

Unutar mjere Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, poljoprivrednici mogu koristiti šesnaest različitih operacija te voditi pripadajuće evidencije o provođenju propisanih obveza.

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

Provodi se na oranicama registriranim u ARKOD sustav nagiba 9-15 % s ciljem smanjenja negativnih učinaka erozije ili sprečavanje erozije.

Evidencije za operaciju Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

Provodi se na površinama pod trajnim nasadima (voćnjaci, vinogradi) registriranim u ARKOD sustav nagiba 9-15 %, s ciljem: čuvanja i skladištenja organske tvari u tlu težeći smanjenju stakleničkih plinova u atmosferi poput CO2, smanjenja erozije uz povećanje količine humusa u tlu i plodnosti tla i povećanja biološke raznolikosti.

Evidencije za operaciju Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

Provodi se na poljoprivrednom  zemljištu registriranom u ARKOD sustavu, koje je označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti (TVPV) pri čemu se minimalno 50% površine nalazi na području neke od jedinica lokalne samouprave sa popisa u prilogu Pravilnika o provedbi izravne potpore u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 19/2018). Operacija ima za cilj  odgodu košnje, koja omogućava stvaranje sjemena sprečavajući nestanak tipičnih biljaka travnjaka. Obnavljanjem i održavanjem ekstenzivnih travnjaka sprečava se gubitak biološke raznolikosti, nestanak vrijednih i rijetkih staništa te karakterističnih krajobraza.

Evidencije za operaciju Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

Provodi se na vlažnim staništima, koje nastanjuje kosac (Crex crex), a nalaze se na području mreže NATURA 2000. Minimalno 30% površine mora biti unutar područja NATURA 2000, da bi travnjak u ARKOD sustavu mogao biti označen kao stanište za kosca. Operacija omogućava gniježđenje kosca od 15. svibnja do 15. kolovoza te košnju travnjaka u cilju očuvanja vrste, čuvanjem gnijezda s jajima te osiguravanjem uvjeta rasta mladih ptića da bi mogli poletjeti.

Evidencije za operaciju Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

Provodi se području mreže NATURA 2000. Minimalno 30% površine mora biti unutar područja NATURA 2000. Prilagođenim načinima košnje na prostorima kontinentalne i brdske Hrvatske te Istre nastoje se očuvati četiri vrste ugroženih i strogo zaštićenih dnevnih leptira iz roda Phengaris: Veliki livadni plavac (Phengaris teleuis), Zagasiti livadni plavac (Phengaris naustihous), Močvarni plavac (Phengaris alcon alocon) i Močvarni okaš (Coenonympha oedippus).

Evidencije za operaciju Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

Provodi se na poljoprivrednim parcelama, koje nisu manje od 1 ha s ciljem čuvanja biološke raznolikosti pri intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji na velikim oraničnim površinama. Pri tome cvjetne trake osiguravaju staništa za  korisne kukce, a travne trake staništa za ptice.

Evidencije za operaciju Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

Provodi se u tradicionalnim ekstenzivnim voćnjacima kontinentalne Hrvatske, gustoće nasada od najmanje 50, a najviše 200 stabala/ha. Cilj operacije je očuvanje specifičnosti tradicionalnog Hrvatskog krajobraza, održavanje biološke raznolikosti i smanjenje emisije CO u atmosferu, što su posljedice nedostatka travnih pokrova u intenzivnim voćnjacima.

Evidencije za operaciju Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

Provodi se u maslinicima ekstenzivnog tipa proizvodnje, s gustoćom nasada od najmanje 25, a najviše 150 stabala/ha. Cilj operacije je očuvanje specifičnosti tradicionalnog krajobraza mediteranskog dijela Hrvatske i održavanje biološke raznolikosti.

Evidencije za operaciju Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Provodi se pri uzgoju izvornih i zaštićenih pasmina jedinstvenog genetskog naslijeđa:  goveda (Buša, Istarsko govedo, Slavonsko srijemski podolac), konji (Hrvatski hladnokrvnjak, Hrvatski posavac, Međimurski konj, Lipicanac), koze (Hrvatska bijela koza, Hrvatska šarena koza, Istarska koza), magarci (Istarski magarac, Primorsko-dinarski magarac, Sjeverno – jadranski magarac), ovce (Cigaja, Creska ovca, Dalmatinska pramenka, Dubrovačka ruda, Istarska ovca, Lička pramenka, Paška ovca, Rapska ovca), perad (Zagorski puran, Kokoš hrvatica) i svinje (Crna slavonska svinja, Turopoljska svinja). Cilj operacije je očuvanje populacija ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u cilju povećanja biološke raznolikosti.

Evidencije za operaciju Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Potvrdnica o provedbi uzgojnog programa uzgojno valjanih rasplodnih životinja

10.1.10. Održavanje suhozida

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu gdje je evidentiran suhozid. Cilj je očuvanje specifičnosti tradicionalnog krajobraza mediteranskog dijela Hrvatske i održavanje biološke raznolikosti.

Evidencije za operaciju Održavanje suhozida

10.1.11. Održavanje živica

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu gdje je evidentirana živica. Autohtone ili udomaćene biljne vrste za živice: pasja ruža (Rosa canina), grab (Carpinus betulus), crna bazga (Sambucus nigra), drijenak (Cornus mas), svibovina (Cornus sanguinea), trnina (Prunus spinosa), divlja trešnja (Prunus avium), sremza (Prunus padus), crveni glog (Crategus monogyna), bijeli glog (Crategus oxyacantha), obična kurika (Euonymus europea), mukinja (Sorbus aria), jarebika (Sorbus aucuparia), crvena kozja krv (Lonicera xylosteum). Cilj je očuvanje specifičnosti krajobraza i održavanje biološke raznolikosti.

Evidencije za operaciju Održavanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu registriranom u ARKOD sustavu i označenom kao višegodišnji nasad. Postavljaju se feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za: Trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja,  Šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja, Orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza, Maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada i za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna.

Evidencije za operaciju Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu registriranom u ARKOD sustavu i označenom kao višegodišnji nasad. Cilj operacije je onemogućiti razmnožavanje štetnika i odlaganje jaja, čime se postupno smanjuje broj jedinki štetnika, a time i uporaba sredstava za zaštitu bilja.

Evidencije za operaciju Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu registriranom u ARKOD sustavu i označenom kao višegodišnji nasad s nagibom terena do 9%. Operacija za cilj ima: održavanje biološke raznolikosti, sprječavanje erozije tla, smanjenje zbijenosti tla, olakšava se rad radnicima i olakšava se prohod strojevima.

Evidencije za operaciju Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu registriranom u ARKOD sustavu i označenom kao višegodišnji nasad s ciljem smanjenja uporabe mineralnih gnojiva.

Evidencije za operaciju Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Provodi se na poljoprivrednom zemljištu registriranom u ARKOD sustavu i označenom kao višegodišnji nasad. Cilj operacije je: olakšati rad radnicima, olakšati pristup mehanizacije, onemogućiti ishranu, razmnožavanje, odlaganje jaja i prezimljenje štetnika u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature), smanjiti količinu sjemena korova i smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja.

Evidencije za operaciju Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr