Zakonodavstvo - Zakoni i pravilnici

ZAKONI:

Zakon o šumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14

Zakon o savjetodavnoj službi, NN 50/12, 148/13

PRAVILNICI:

Pravilnik o uređivanju šuma, NN 111/06 i 141/08

Pravilnik o čuvanju šuma, NN 28/15

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, NN 17/15

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika, NN 137/14

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, NN 16/15

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, NN 135/14

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama, NN 22/15

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, NN 19/15

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, NN 76/13 i 122/14

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima, NN 75/13 i 150/14

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca, NN 27/15

Šumsko-odštetni cjenik, NN 37/15

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr